We are the light of the universe

Higher Selves - the eternal truth

We are the light of the universe


Skabte Gud universet?

I Det Gamle Testamente (1. Mosebog, kap. 1, vers 1-31) står der skrevet, at Gud skabte lys og mørke, himmelen og jorden, dyrene og planterne og mennesket på seks dage og hvilede på den syvende og Gud så, at det var godt.

Ifølge kristendommen er Gud faderen, sønnen og helligånden, som forstås at Han skabte alt, trådte ned på jorden i form af Jesus Kristus hans søn, og at Helligånden er overalt på jorden. Gud er treenig i den kristne tro og er evigt elskende, barmhjertig og tilgivende, hvilket de fleste troende og religiøse vil argumentere for sandt.

Skabte Gud alene hele universet og alt deri, som Bibelen skriver? Troende og religiøse tror på, at Gud skabte vores univers og alt der er deri, men hvis Superstrengteorien fortæller, at der eksisterer mange universer, hvad skabte Gud så i disse universer og hvorfor, og hvilke slags væsener lever i disse universer? Det er formentlig spørgsmål, vi aldrig får svar på, men Gud er mange ting.

Det banebrydende omkring Gud følger herunder. Gud er så sand, som alt andet. Der ligger bare mere bag Gud, end vi går og tror. Dette ses i 1. Mosebog kapitel 1 vers 26, hvor der står skrevet:

Så sagde Gud ”Lad os skabe et levende væsen, der ligner os”[1] www.bibelweb.dk.

Er Gud omnipotent?

Er Gud den ene store skaber?

Er Gud din Gud, eller har du andre guder, som du tror på?

Hvorfor siger Gud ”Lad os skal skabe et levende væsen, der ligner os”? Er der tale om polyteisme?

Dette er blot få ud af mange spørgsmål, man kan stille sig selv og søge svar på. Disse svar kan man blandt andet få gennem meditation, mindfullness og/eller meditativ bøn.

Nogle personer hævder, at Gud har talt direkte til dem. Dette er blandt andet tilfældet for amerikaneren Neale Donald Walsch. Denne mand har skrevet mange bøger i serien kalder `Samtaler med Gud`. I disse bøger har Neale en dialog med Gud. Neale stiller Gud spørgsmål, som han får svar på. Gud taler til ham om alt. Alt fra skabelsen af universet til moralske og etiske emner samt liv på andre planeter. Neale er en af de mest kendte personer, som hævder, at han har haft en direkte dialog med Gud. Enkelte vil påstå, at han har haft kontakt til sit højere selv. For hvad er et højere selv egentlig, og hvor hører den hjemme? Er højere selver, i stedet for Gud, skaberne af universerne, og alt der er deri? Har vi alle direkte kontakt til Gud (vores højer selv)?


Fra evighed til evighed

I evigheden er der os og den evige tilstand. Den evige tilstand er evig, fordi vi er evige. Vi alle besluttede os for, i samhørighed og med fællesskabt 100 % kærlig tankeenergi, at skabe universer. De rene og kærlige kodede tankeenergier skulle samles i et infinitesimalt punkt, der er så småt, at der ikke umiddelbart er nogen måde at måle værdien på. Denne inifnitesimale punkt blev ustabil og kollapsede. Et univers var skabt, og vi så, at det var godt. Universet udvidede sig som en ballon, der bliver pustet op. Vi så, at dette var godt. Sorte huller, galakser, stjerner, planeter, kometer og asteroider blev skabt over tid, og vi så, at dette var godt. Hvert univers der blev skabt, har sit eget sæt af fysiske love og dimensioner. Vi så, at dette var godt.

I universet, i et helt bestemt solsystem i en galakse kaldet Mælkevejen, blev en planet formet. Denne planet skulle bære liv. Vi så, at dette var godt. Planeten udviklede mange typer liv og over tid blev et bestemt væsen til. Dette kødlige væsen skulle kaldes mennesket, og vi så, at dette var godt.

Det kødlige menneskes krop skulle have en sjæl. Kroppen blev en rustning for sjælen. Vi så, at dette var godt.

Mennesket skulle regere på  Jorden og sprede kærligheden budskab som oprindeligt kom ”uden for” universet i den evige tilstand fra Virkelighedsmenneskerne. Denne kærlighed skulle sprede sig og dominerer Jorden og menneskernes måde at leve på. Vi så, at dette blev problematisk for det kødlige menneske er egoistisk, selvisk og magtsyg. Mennesket blev destruktiv over for den verden, de levede i og ødelagde naturen omkring dem. Samtidig bekrigede de hinanden , fordi de hver især havde en forskellig tro. Troen blev opdelt i religioner, som adskilte menneskerne endnu mere. Vi så at dette var skidt.

Det skulle dog ske, at enkelte mennesker levede livet med en sandhed i deres hjerte, som var den sandhedsviden alle havde ventet på for at forene menneskerne. Denne sandhedsviden skulle mærkes og føles i hele kroppen og sjælen og skulle gøre menneskerne godt. Vi så, at der var håb.

Kærlighedens budskab blev spredt, følt og mærket blandt alle mennesker, og denne sandhedsviden samlede menneskerne. Menneskerne levede i samhørighed med kærligheden som det eneste rigtige redskab at bruge i alle situationer. Kærlighedens kraft er større end alle andre kræfter. Menneskerne så, at denne sandhed bragte dem hjem igen. Hjem til den evige tilstand hvor ubetinget kærlighed til sig selv og andre eksisterer i ligeværdighed. Og vi så, at dette var godt.  

 


Vi er evige og skabende

Om Gudselverne

Vi mennesker holder oprindeligt til ”uden for” universerne i en evig tilstand kaldet Evighedstilstanden. Denne tilstand eksisterer ikke i universerne, da partikler ikke findes her. Udgangspunktet er, at alt hvad der eksisterer i universet/universerne vil aldrig vare evigt. Dette vil sige, at alt hvad der eksisterer i universet/universerne vil med tiden forsvinde, og intetheden er resultatet. Dette gælder for alt materielt; partikler, atomer, molekyler, celler, organismer, mennesker, planeter, solsystemer, galakser og sorte huller. Alt dette vil med tiden ophøre med at eksisterer, da disse er bundet til Higgs-feltet. Principper, regler og fysiske love er uden betydning i Evigheden. Man kan diskuterer, hvilket ord der skal bruges til at beskrive, hvad Evigheden er og indeholder, men ord i sig selv er begrænsende. For selvom der ikke eksisterer fysisk materie i Evighedstilstanden, er dette ikke lig med, at der ingenting eksisterer i Evigheden. I første linje i dette afsnit står der skrevet, at mennesker/mennesket eksisterer ”uden for ”universerne i en evig tilstand. Dette er sandt, men mennesker eksisterer ikke i Evigheden som kødlig/atomar form. Mennesket eksisterer som en evig tilstand. Virkelighedsmennesker er den komplette virkelige version af mennesket, deraf ordet Virkelighedsmennesker. Virkelighedmennesket er den højeste eksistentielle form af mennesket netop fordi, Virkelighedsmenensker er alle, der har været, alle der er, og alle der nogensinde vil eksistere for evigt i Evighedstilstanden. Selve Evighedstilstanden defineres ud fra Virkelighedsmenneskerne, da denne tilstand eksisterer grundet Virkelighedsmenneskernes eksistens. Virkelighedsmenneskernes sande form og figur kan ikke beskrives med ord. Vi er 100 % evige intetkønsindividualiteter i bevidsthedslegemer. Vi er bevidste menneskeselver, som er selve energi-udsenderne.

Gudselverne på engelsk

Virkelighedsmennesker kan beskrives af en række ord som, er: Virkelighedsmennesker, Bevidsthedsmennesker, Evighedsmennesker, Multimennesker og Gudselver (på engelsk: Higher Selves, God-Selves, Authentic Selves og Multidimensional humans).

Hvad er vi i den virkelige virkelighed?

Vi er evig kærlige, perfekte og smukke i den evige tilstand, som vi eksisterer i. Vi mennesker, er de sande skabere af universerne og alt deri. Ikke skabere af universer i denne fysiske og kødlige form, som vi kan mærke, høre og ser omkring os, men skabere i den tilstand, hvor vi er evige intetskønsvæsener, der skaber med fællesskabt rent og kærlig tankeenergi. Vores fysiske krop indeholder sjælen, som er en hologramkopi af vores oprindelige Virkelighedsmenneske. Sjælene eksisterer i Sjælsdimensionen, som er alle højere lysdimensioner (læs mere om sjælen under menuen `Sjælen`). Når en sjæl forlader en/sin kødlige krop på tre dimensioner, går den over i den forståelsedimension, den har. Dette kan være dimensionerne 4-6. Sjælsstilstanden/Sjælsdimensionen er tankeenergien der manipulerer med atomerne, og alt er kodet ude fra Virkelighedsmennesket. Det er vores individuelle bevidsthed, kærlighed, medmenneskelighed og tilgivelsesevne koblet på os i en kødelig rustning kaldet kroppen. Det er alt det gode i os, da vi oprindeligt skaber med fællesskabt ethundrede procent ren og kærlig tankeenergi. Skabelse i den fysiske og kødlige form sker i form af sjælens bevidsthedskraft med oprindelighed i Evighedstilstanden fra et Gudselv. Tankeenergien er inddelt i bevidsthedslag, som har udgangspunkt i Evighedstilstanden.

Vores individualitet

Hver enkelt af os har et Virkelighedsmenneske, hvor vi er evige og kærlige eksisterende i Evighedstilstanden, hvor vi er perfekte, smukke og kærlige i vores individuelle bevidsthedslegemer. Derfor er vores individualitet og vores bevidsthed så unik. Mennesket er unik! Vi er det eneste væsen på jorden, som er i stand til at opfatte, at vi er bevidst om, at vi er bevidste. Vi er de eneste væsener på jorden, som har evnen til at skabe nyt fra tanken både individuelt og i fællesskab og kan vise medmenneskelighed i form af kærlighed og tilgivelse. Vi mennesker, i vores evige tilstand har skabt af et simpel mål. Vi vil prøve at vise vores evige kærlighed til hinanden i en lavere tilstand end Evighedstilstanden, hvilket i dette univers er på et tre dimensionalt plan. I vores evige tilstand elsker vi alle Evighedsmennesker så højt, som vi elsker os selv. På dette lavere plan (i denne lavere dimension) er det sværere at elske hinanden så højt, da tre dimensioner sætter begrænsninger for os og ikke mindst, kan vi i dette plan mærke smerte og sorg på vores kødlige krop. Vi kan mærke, når vi har ondt, og når vi er syge. Vi kan mærke når vi er stressede og kede af det, og alle disse smertelige oplevelser fører os længere væk fra at føle kærlighed. Irritationer, sure og negative mennesker smitter af på os, og negative oplevelser får mange til at glemme kærlighed, og hvad kærlighedens budskab virkelig går ud på. Derfor er det så vigtigt for os mennesker at huske kærligheden. Selvom du går igennem en personlig storm med problemer, dødsfald, og smerter, så må du ikke give op. Hold fast i kærligheden og tro på, at du nok skal komme ud af stormen i god behold. Kærligheden sejrer altid over det onde, selvom ondskab og negative oplevelser påvirker os kraftigere end positive oplevelser. I Evighedstilstanden eksisterer ondskab ikke. Der eksisterer kun os og vores evige kærlighed til hinanden og os selv i ligeværdighed. Dette er en simpel og ufattelig unik skabelsesberetning som adskiller sig meget fra de religiøse trosretningers skabelsesberetning. Der eksisterer dog alligevel ligheder mellem de forskellige skabelsesberetninger. Vi kan spørge os selv, hvorfor vi har valgt, at skabe et hologrambillede/kopi af os selv i form af sjælen på et lavere plan, men det har vi valgt at gøre fordi, vi ønsker at vise, at kærligheden kan sejre overalt også på lavere dimensioner end Evighedstilstanden. Selv et begrænset tredimensionelt plan, hvor egoistiske træk, mord, ondskab og magtsyge og magtfulde mennesker udnytter de rene sjæle og drager dem ind i ondskabens favn. Ondskaben er ikke en del af den fællesskabte tankeenergi sendt fra vores evige individuelle bevidsthedslegeme i vores evige tilstand, men ondskab er noget, der er kommet til gennem glemsel af kærlighedens budskab ”hernede” i dette plan/denne dimension, og derfor glemmer vi, hvor vi egentlig kommer fra. Vi skal huske, at vi ikke er mennesker på en spirituel rejse. Vi er Virkelighedsmennesker på en bevidsthedsrejse via sjælen i univers-rummene.

Videnskab og New Age versus hjertets Sandhedsviden

Videnskaben siger, at alt er atomer (det faste). New-Agere siger, at alt er energi. I virkeligheden, ”uden for” universerne er begge dele gældende; fast energi. Det faste bevidsthedslegeme.

I ovenstående billede ses Evighedstilstanden med en skare af Gudselvere. Billedet er tegnet af min moster. Credit: Dorrit Bjerg


Vi skaber med fællesskabt tankeenergi

Skabelsen af det skabte

Hver vores individuelle evige bevidsthedslegeme har været med i skabelsesprocessen af dette og uendelig mange universer ved at skabe med tankeenergi; Den oprindelige og guddommelige skabelsesenergi. Vores evige individuelle bevidsthedslegemer samler tankeenergi i fællesskab. Vi sender hver især 100 % ren, kærlig og smuk tankeenergi i et uendeligt tæt infinitesimalt fællespunkt. Når punktet er fyldt op, som når en kop bliver fyldt for meget op, brister det og eksploderer. Det er derfor, at videnskabsfolk har opdaget (og tror), at universet blev dannet i en kæmpemæssig eksplosion; Big Bang.

Det som ikke kan måles og vejes

Videnskaben kan dog ikke måle den fællesskabte energi bag dannelsen af Big Bang, da denne energi oprindeligt kommer fra en evighedstilstand langt over vores dimensioner, og derudover er energien ikke målelig. Det samme er gældende for vores evige bevidsthedslegeme. I den evige tilstand er intet måleligt. Vi kan ikke måle størrelse, højde, vægt og energisamlinger, som eksisterer "uden for" universerne på dette lave plan, vi er i nu. Det samme gælder tid. Tid eksisterer ikke i Evighedstilstanden, da vi er uendelige og evige, som i ordenes definition. Tiden er blot noget vi bruger til, at holde styr på vores liv hernede, hvilket er godt og brugbart selvom alt for mange af os har en tendens til, at blive for stresset og føler os tidspresset. Det er ikke nemt at leve, som et spirituelt væsen i en kødlig krop, når man oprindeligt kommer fra en tilstand, hvor alt omkring dig er i harmoni, og kærlighed er det eneste, der eksisterer. I Evighedstilstanden findes der ingen ende på den kærlighed, vi har til hinanden og os selv i ligeværdighed.

Formålet med det skabte

Vores bevidtshedslegemer skaber med åbent hjerte og kærlighed med det formål at vise, at kærlighed kan sejre selv i lave dimensioner med forhindringer og fristelser overalt. Det er derfor vigtigt, at huske hvor man kommer fra, hvem man er, og hvad det har krævet af sit bevidsthedslegeme, at skabe så smukt et univers, hvor netop du har fået en plads, og hvor du skal vise, at kærligheden kan sejre overalt. Medmenneskelighed, næstekærlighed og evnen til at tilgive er, hvad vi skal praktisere i dette plan. Ligesom vi gør det i vores evige tilstand. Ikke nok med det, så skal vi lære at slippe egoistiske træk. Egoistiske træk er kun opstået i dette plan. De er opstået, fordi vi føler os begrænset ”hernede”, og ikke mindst, at fristelser (specielt i en moderne tid, som vi lever i nu) lokker med gode tilbud og muligheder. Virkelighedsmennesker er dog slet ikke selviske. Vi er utrolig uselviske i væremåden.

Skab! Skab! Skab!

Den oprindelige fællesskabte tankeenergi fra vores individuelle evige bevidsthedslegemer har skabt mange universer. Gudselverne er rene alkymister!

Vores bevidsthedslegemer har ikke ”kun” skabt dette univers men et utal af universer. Hver af disse universer har et bestemt sæt af fysiske love samt et bestemt antal dimensioner. Derved bliver hvert univers unikt på dets egen måde. Ifølge Superstrengsteorien eksisterer der ikke kun ét univers men mange universer. Superstrengsteorien siger, at to universer kan mødes og dannet ét univers, og at ét univers kan deles i to og danne to universer. For at universer overhovedet kan eksisterer, skal de skabes, og det bliver de af den fællesskabt tankeenergi fra vores individuelle evige bevidsthedslegemer. Virkelighedsmennesker er kreative. Dette ses i det utal af universer, de skaber. Hvert univers indeholder sine egne fysiske love. Dvs. et bestemt antal fundamentalkræfter, et bestemt antal dimensioner og en række naturlove, som styrer universet, når først det er sat i svinging, altså først er blevet skabt. Det er de ilagte kodninger fra skabelsen af universer, fra Virkelighedsmenneskernes fælles tankeenergi, der bestemmer antal fundamentalkræfter, dimensioner og naturlige love, som skal styre hver sit univers. Uden Virkelighedsmenneskernes kreativitet ville universer slet ikke eksistere.

Gudselvernes bevidsthedslegeme skaber et univers, som nærmest er en gigantisk livmoder (symbiosebevidsthed). Billedet er tegnet af min moster. Credit: Dorrit Bjerg