We are the light of the universe

Higher Selves - the eternal truth

We are the light of the universe


Definitioner efter alfabetisk rækkefølge

En hjælpende hånd

Nedenstående definitioner er beskrevet her på bloggen for således at give dig en begrebsramme, som har til formål at give dig et overblik og en forståelse, der hænger sammen med beskrevet tekst på denne blog.

Definitionerne forekommer i alfabtisk rækkefølge. 

Hav opmærksomhed på at enkelte begreber er defineret ud fra mit eget bedste. 

 

Definitioner

Aura: En usynlig udstråling eller energifelt, som radierer fra en person, dyr, planter eller et objekt. I spiritualitet er en aura en udstråling som omgiver et levende væsen som dyr og mennesker eller et objekt. Virkelighedsmennesker har også en aura i Evighedstilstanden. Aura er et redskab, der kan bruges til at aflæse en persons eller dyrs tilstand følelsesmæssigt.

Bevidsthed: Bevidsthed udspringer fra Virkelighedsmenneskerne, da de er ethundrede procent ren og kærlig bevidsthed. Bevidsthed er er en tilstand, hvor man er i stand til at være opmærksom på ens egen eksistens.

Big Bang: Skabelsen af rum og tid som resultat af Virkelighedsmenneskernes ethundrede procent kærlige og rene tankeenergier, som blev samlet i et infinitesimal punkt, som kollapsede og udvidede sig. ·

Budbringere: Engle og devaer som bringer meddelelser og/eller nyheder til mennesker om kærlighedens budskab. Budbringere kan også være menneskeroller. ·

Chakra: Adskillige punkter af fysisk og spirituel energi i den menneskelige krop i yogaens filosofi.

Det tredje øje: Det tredje øje er et mystisk of esoterisk koncept af et spekulativt øje, som giver en opfattelse udover ordinært syn. Det tredje øje er evnen til at forudsige, hvad der kommer til at ske. Man kan beskrive det tredje øje, som Virkelighedsmenneskerne som ser gennem universet via sjælen. 

Devaer: Lysvæsener som værner om naturen. Devaer kan også være menneskeroller.

Dimensioner: Dimensioner er en egenskab af rum og eksempler på dimensioner er længde, højde og bredde. Dimensioner er en slags frekvenser til sjælstilstandende.

Erfaringssjæle: Sjæle som skal erfare om kærlighedens budskab, og målet er at stige på Sjælsbarometeret. Erfaringssjæle er påtaget roller i de forskellige universer, som Virkelighedsmenneskerne kan påtage dem. Erfaringssjæle holder til i dimensionerne 1-6.

Evighedstilstanden: En tilstand ”uden for” og ”imellem” universerne. Det er i denne tilstand, at vores Gudselvere eksisterer evigt. Det er en tilstand af evig væren og eksistens.

Følelser: Redskaber til at forstå os selv og andre såsom sorg, vrede og glæde. I Evighedstilstanden er der kun en følelse, og den er af kærlighed.

Gudselver/Virkelighedsmennesker/Evighedsmennesker/Multimennesker: Intetkøns-mennesker, som eksisterer i Evighedstilstanden. Disse Virkelighedsmennesker er os kødlige menneskers højere individuelle selv; Vores oprindelige og virkelige Jeg. Disse lysbevidsthedsmennesker skaber universer, med ethundrede procent kærlig og kodet tankeenergi hele tiden, for så at træde ned i et kødligt legeme (os mennesker) via sjælen for at opleve kærlighed til hinanden i en lavere tilstand end Evighedstilstanden.

Harmoni: En tilstand hvori mennesker f.eks. lever i fred. Harmoni indebærer også ligeværdighed og fred, hvilket er tilstande, man kan være i.

Instinkter: Instinkter er medfødte typisk fikserede møsntrer af adfærd i dyr og mennesker som respons til bestemte stimuli.

Intuition: Evnen til at forstå noget instinktivt uden brug af bevidste begrundelser. Intuitionen er alle sanser samlet i et via sjælen til Virkelighedsmenneskerne. Lytter vi til intuitionen ”herninde” i universet, vil vi følge det bedste for os ”herinde” i universet.

Kærlighed: Kærlighed udspringer fra vores Virkelighedsmennesker i Evighedstilstanden og er projiceret ind i universerne. Kærlighed er den stærkeste kraft vi har og kan give hinanden.

Lyshinde: Alle Gudselver har en lyshinde omkring sig. Denne lyshinde har flere funktioner såsom, at beskytte Gudselverne fra negative energier (hvis disse trænger ind i Evighedstilstanden). Lyshinden kan derfor kaldes for en ekstra "sikkerhedsforanstaltning" mod negative energier. Lyshinden holder Gudselvernes bevidsthedslegeme sammen, og samtidig forbinder lyshinden Gudselverne. Når Gudselverne tilfører hinanden kærlighed (som de gør konstant og kontinuerligt), lyser lyshinden meget op. Kærlighed opbevares i lyshinden og deles blandt Gudselverne i ligeværdighed.

Lysskibe: Højt vibrerende/højfrekvente inter,- og ekstragalaktiske stjerneskibe.

Lysvæsener: Et andet ord for engle og devaere som eksisterer i en højere dimension end tre dimensioner. Lysvæsener gælder også menneskesjæle. 

Medmenneskelighed: Evnen til at give kærlighed til et andet menneske end sig selv.

Mørk energi: Mørk energi giver en `modsatrettet tyngdetiltrækning`, som accelererer universets udvidelse. Mørk energi kan ikke vekselvirke med elektromagnetisme og dermed ikke med fotoner (lys) og kaldes derfor mørk. Mørk energi udgør 73 % af universets stof-energi kontent. Forskere opdagede denne accelererende udvidelse i 1998 ved at beregne afstanden til nogle supernovaer i andre galakser og sammenligne disse afstande med galaksernes hastighed væk fra os.

Omsorg: Evnen til at trøste og elske et andet menneske end sig selv.

Portaler: En "døråbning" eller en anden form for indgang til højere dimensioner.

Rensningshaller/Healingsområder: ”Områder” hvori udsatte sjæle bliver ”renset” for negative energier inden disse rejser tilbage til hver sit Gudselv. Områderne befinder sig i Sjælsdimensionen (se Sjælsdimensionen).

Simuleringshypotesen: Denne hypotese foreslår at virkeligheden, Jorden og universet inkluderet, er en kunstig simulering. Enkelte forskere foreslår, at universet bliver simuleret af en type III civilisation (se definition på type III civilisation). Simuleringshypotesen understøtter emnet om, at Virkelighedsmennesker har simuleret universer, som forekommer som en slags arenaer, hvori mennesket skal kæmpe for at vise hinanden kærlighed på en lavere dimension end Evighedstilstanden. 

Singularitet: En gravitionel singularitet er et punkt, hvori en masse går mod uendeligt. Dette forårsager en uendeligt krumning af rumtiden. Herunder sorte/hvide huller.

Sjæl: Et hologramkopi af Virkelighedsmennesket som sendes ”ind” i et univers.

Sjælerejser: Sjælerejser er ”rejser”/et indblik ind i dig selv. Sjælerejser tillader, at du løfter dit spirituelle energi-lyslegeme og bevidsthed omkring dig selv og universet. Ved Sjælerejser udforsker du universets enoorme energibevidsthedsfelt og lader dig forbinde (connecte) med denne. Sjælerejser kan give dig fornyet energi, hvis du føler, at dit batteriniveau er lavt.

Sjæletadier: Sjæle eksisterer på forskellige stadier, forskellige forståelsesniveauer, når de er "koblet på" et fysisk legeme "inde" i et univers. Sjælestadier kan opdeles i adskillige stadier. Disse stadier skal nærmest forståes som livsstadier(babysjæle, unge/teenage-sjæle, modne/erfarende sjæle, gamle sjæle og observatørsjæle).

Sjælsbarometer: En måleenhed hvori sjælen kan placeres på en skala, som bedømmer, hvor oplyst sjælen er om sig selv, andre, universer og sit højere selv. Lav score indikerer lav/ringe selvforståelse. Høj score indikerer høj/god selvforståelse.

Sjælsdimensionenerne: Sjælsdimensioneernen er dimensionerne 1-11 altså derfor dimensioner, som er under Evighedstilstanden. I denne dimension holder sjæle til, hvis ikke de er tilkoblet et kødeligt legeme. I Sjælsdimensionenerne eksisterer rensningshaller/healingsområder (se Rensningshaller/Healingsområder).

Sjælsdæmoner: Sjælsdæmoner/faldne sjæle er sjæle, som befinder sig i et usundt bevidsthedslag. Sjælsdæmoner kan vise sig i kødlig form, men også som et andet lavdimensionelt væsen. Sjælsdæmoner har ikke kontakt til sit Gudselv (forbindelsen er cuttet). I stedet dyrkes negative energier, egoisme og selvcentrisme. Disse væsener ligger lavt på Sjælsbarometeret.

Sjælsportaler: En Sjælsportal fungerer som en passage. En overgang/passage fra punkt A til punkt B.Vedrørende sjælen er denne overgang/passage fra punkt A, Gudselvet i Evighedstilstanden, til punk B, det kødlige legeme "inde" i universet.

Skabelse: Processen hvori Virkelighedsmennesker skaber universer via ethundrede procent kærlig og kodet tankeenergi. Skabelse er hvad bevidsthed er kommende fra Virkelighedsmenneskerne. Det er den sidste sandhed.

Skabelseskilde(r): Skabelseskilder er kilder, som evner at skabe (i god eller i ond tro), når som helst ved brug af tanekeenergi. Eksempler på Skabelseskilder er Gudselver (som skaber universer med kærlig tankeenergi i god tro), og sjælsdæmomer (som skaber mørke med negativ tankeenergi i ond tro).

Superstrengsteorien: En teori der beskriver universets mindste bestanddele; Superstrenge. Superstrengenes vibration bestemmer, hvilken partikel, der er tale om. Teorien beskriver, at der eksisterer flere dimensioner i vores univers, som er rullet op i sig selv. Superstrengsteorien er indenfor emnet teoretisk fysik, som er fysik der stort set bruger matematik som redskab. Teorien beskæftiger sig med emner som højere dimensioner, ormehuller og singulariteter.

Supersymmetriteorien: En teori som beskriver, at alle partikler har en supersymmentrisk partner partikel kaldet en spartikel.

Svingninger: Kontinuerte ændringer fra en punkt eller tilstand til en anden.

Symboler: Kodninger ilagt universet fra skabelsesprocessen af disse.

Tankemanifestation: Evnen til bevidst at fysisk realisere og virkeliggøre tanker fra din sjæls skabelseskraft, som har sin oprindelighed i dit autentiske Gudselv i Evighedstilstanden. Dermed defineres mennesker som Skabelseskilder både i et fysisk legeme ("inde i universet"), og som lyslegemer ("uden for universet").

Tanker: Tanker er handlingen eller processen med at tænke. Tanker er et produkt af mental aktivitet, som et menneske tænker i sin kødlige legeme med hjernen.

Tilgivelse: Evnen til at se bort fra og stadig elske andre som har påtvunget dig sorg eller ulykke.

Tilkobling: Processen hvori sjælen kobler sig til et kødeligt legeme.

Tilstande: Stadier af energier hvorpå Evighedstilstanden er den højeste tilstand, dernæst Sjæltilstanden, som er en evig væren tilstand, Mesterstadiet og de andre dimensioner derefter.

Type I civilisation: En type I civilisation, også kaldet en planetarisk civilsiation, har kapacitet til at udnytte al energien fra deres hjemplanet såsom energi fra vejret, jordskælv, vulkaner samt energien fra den nærmeste stjerne.

Type II civilisation: En type II civilisation, også kaldet en stellar eller interplanetarisk civilisation, er i stand til at udnytte al energien, der kommer fra den nærmeste stjerne samt omkringliggende planeter i solsystemet.

Type III civilisation: En type III civilisation, også kaldet en galaktisk civilisation, er i stand til at udnytte energi fra alle stjerner, planeter og sorte huller i den galakse, den bor i.

Type IV civilisation: En type IV civilisation, også kaldt en intergalaktisk civilisation, er i stand til at udnytte energier fra galakser i hele universet. Man kan derfor kalde denne civilisation for en universel udenjordisk civilisation. Denne type civilisation kan udnytte energi fra hele universet. Denne type civilisation er hypotetisk.

Type V civilisation: En type V civilisation udnytter energi fra multiple universer, og kan beskrives som en multiuniversel kultur.. Denne type civilisation er hypotetisk.

Uendelighed: Evig i tid, t = ∞ og rum. Eksempler på uendelighed er Virkelighedsmenneskerne og Evighedstilstanden.

Univers(er): Arenaer hvori kærlighed skal testes i forskellige dimensioner. Universer bliver skabt af Virkelighedsmennesker i Evighedstilstanden fra ren og kærlig bevidst tankeenergi, som kommer direkte fra Virkelighedsmenneskerne. Universer er forskellige fra hinanden, idet hvert univers indeholder hvert sit antal dimensioner, fundamentalkræfter og naturlove.

Åndelige vejledere: Åndelige vejledere kan være ens kære afdøde (og forfædre), opstegne mestre, engle (skytsengle eller ærkeengle) eller dyr (samt fabeldyr såsom drager)

Gudselvere som "ser ind i" et univers